Menu

Beleidsplan

Doelstellingen 
De doelstellingen van Historisch Wormer staan beschreven in artikel 2 van de statuten.

Fondsenwerving
Historisch Wormer tracht fondsen te werven voor haar verschillende activiteiten, zoals restauraties en de organisatie van voor het publiek toegankelijke bijeenkomsten. Bij de fondsenwerving wordt allereerst een beroep gedaan op lokale en regionale fondsen.

Vermogensbeheer en besteding

De financiële middelen zullen worden beheerd middels een betaalrekening, waaraan gekoppeld een spaarrekening bij een Nederlandse bankinstelling en zijn ter dekking van eventuele tekorten in de exploitatie van de stichting en van restauratieprojecten.